bancamsports

Fibromyalgi

Vad är Fibromyalgi?

Fibromyalgi är en kronisk sjukdom som karakteriseras av långvarig, utbredd smärta och ömhet i muskler, senor och ligament. Det är en form av muskuloskeletal smärtsyndrom och är ofta förknippad med andra symtom som trötthet, sömnstörningar och koncentrationssvårigheter. Trots att fibromyalgi är en vanlig sjukdom är dess exakta orsaker fortfarande oklara, och det finns ingen känd botande behandling.

Några av de vanligaste symptomen på fibromyalgi inkluderar:

 1. Utbreden smärta: Smärta och ömhet i specifika områden av kroppen, ofta på båda sidor av kroppen och över och under midjan.

 2. Trötthet: Många personer med fibromyalgi upplever en överväldigande känsla av trötthet, även efter att ha sovit tillräckligt.

 3. Sömnstörningar: Sömnproblem är vanliga, inklusive svårigheter att somna, ofta vakna under natten eller uppleva icke-förfriskande sömn.

 4. Stelhet: Många personer med fibromyalgi upplever stelhet, särskilt när de har suttit eller legat under en längre tid.

 5. Kognitiva problem: Ibland kallas detta för ”fibrodimma” eller ”hjärndimma” och innebär problem med koncentration, minne och andra kognitiva funktioner.

Orsak till fibromyalgi!

Orsaken till fibromyalgi är fortfarande inte helt klarlagd, och det finns ingen specifik känd utlösande faktor. Forskning har dock identifierat flera faktorer som kan spela en roll i uppkomsten och utvecklingen av fibromyalgi. Här är några möjliga faktorer:

 1. Genetik: Det finns en viss genetisk koppling till fibromyalgi. Studier har visat att vissa gener kan öka risken för att utveckla sjukdomen.

 2. Ökad smärtsignalering: Personer med fibromyalgi kan ha förändringar i hur nervsystemet reagerar på smärtsignaler. Detta kan leda till ökad känslighet för smärta och överreaktion på stimuli som normalt sett inte skulle vara smärtsamma.

 3. Stress och traumatiska händelser: Vissa personer utvecklar fibromyalgi efter att ha upplevt fysiskt eller emotionellt trauma. Långvarig stress kan också påverka nervsystemet och öka risken för fibromyalgi.

 4. Sömnstörningar: Störningar i sömnmönstret, inklusive brist på djup sömn och störningar i sömnens övergångsstadier, har kopplats till fibromyalgi. Det är dock inte alltid klart om sömnproblemen är en orsak eller en följd av sjukdomen.

 5. Infektioner: Vissa infektioner har kopplats till uppkomsten av fibromyalgi. Det finns teorier om att vissa virus eller bakterier kan utlösa en immunologisk reaktion som i sin tur påverkar nervsystemet.

 6. Hormonella faktorer: Eftersom fibromyalgi är mer vanligt förekommande hos kvinnor än hos män, har hormonella faktorer föreslagits som en möjlig påverkande faktor. Hormonella förändringar, särskilt under menstruationscykeln eller vid övergångsåldern, kan påverka symtomens intensitet.

Det är viktigt att påpeka att fibromyalgi förmodligen uppstår genom en komplex interaktion av flera faktorer, och det är sällan en enkel orsak-verkan-relation. Forskningen pågår för att bättre förstå de underliggande mekanismerna bakom fibromyalgi och för att identifiera effektiva behandlingsmetoder. Eftersom fibromyalgi varierar från person till person, är det viktigt att anpassa behandlingen individuellt baserat på patientens specifika behov och symtom.

Behandling & Åtgärd

Behandlingen av fibromyalgi syftar oftast till att lindra symtom och förbättra patientens livskvalitet. Eftersom fibromyalgi kan vara komplex och symtomen variera mellan individer, är det vanligt att använda en kombination av behandlingsmetoder.

Här är några övergripande behandlingsmetoder som vi på BanCam Naprapat & Hälsa används för att hantera fibromyalgi:

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.