bancamsports

Träning / Rehab

Vad är träning & Rehab

Rehabilitering eller rehab är ett begrepp inom sjukvård där syfte är att hitta ett optimal för en person att kunna återvända till ett dagligt liv efter skada eller sjukdom. Rehabilitering kombineras hos oss med träning, där tyngdpunkten ligger i ett flertal träningsmetoder som kallas för sensomotorisk- & proprioceptionsträning samt motorisk kontroll. Bägge metoderna kan man utföra efter skada eller i ett så kallad förebyggande utgångspunkt, att förhindra skada.

Vad är Sensomotorisk träning?

Sensomotorisk träning är en metod riktade mot motoriska övningar som ger kroppen möjlighet att komma till rätta med obalanser i rörelseapparaten. ”Senso” betyder sinnen och ”motorik” hur vi rör oss.

Vid sensomotorisk träning försöker vi orientera och koordinera flera muskler och leder tillsammans med sinne som i denna utgångspunkt utgår från vår synförmåga, örats balanssystem samt kroppens största organhuden, som i sin tur hjälper att identifiera kroppsorientation. 

Nedsatt sensomotorisk har visat på sistone i ett flertal forskningsstudie hjälp mot både kort och långvarig smärta, tex vid nacke. 

 Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träning ska vara anpassad till för att öka sin kroppskontroll i alla riktningar. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i den kroppsliga funktionella rörelsemönster.  

Vad är Proprioception?

Proprioception gör det möjligt för en person att känna sin kroppsorientering i sin miljö. Proprioception är en känsla av kropps- och ledpositionsmedvetenhet och är en viktig del att underhålla genom träning. 

Nedsatt proprioception har påvisat vid en rad muskuloskeletala besvärstillstånd i olika kroppsdelar, från fot till nacke. Störd proprioception kan uppstå vid traumatiska skador som till exempel ledband och muskler, men förekommer även vid smärttillstånd som uppstått direkt efter trauma.

Dessutom kan nedsatt proprioception öka risk för skador i både muskler och skelett såsom knä, fot, rygg eller nacke. Nya rön har kommit upp gällande nedsatt proprioception för bland annat knäskador såsom korsband.

Vad är motorisk kontroll?

Motorisk inlärning handlar om hur en rörelse eller ett rörelsemönster lärs in. Motoriks inlärning är en del av motorisk kontroll.

Hur tränar man motorisk kontroll?

Träning av motorisk kontroll vid rehabilitering av smärttillstånd inkluderar bland annat övningar för proprioception, koordination, stabilitet, balans, hållning och koordinerade rörelsemönster. Målet med träningen är att förmågan att utföra färdigheten ska kvarstå över tid och omsättas i praktiken vid olika aktiviteter i patientens vardagliga liv, till exempel vid lyft, datorarbete, musicerande eller idrottande. Träning av motorisk kontroll involverar med andra ord inlärning av motoriska färdigheter.

De är applicerbara på alla typer av inlärning av nya färdigheter eller korrigering av utförande av tidigare färdigheter, liksom på träning som syftar till att öka till exempel styrka, uthållighet eller rörlighet för ökad effektivitet och minskad skaderisk.

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.